10 Lệnh PowerShell tốt nhất bạn nên biết

PowerShell là gì?

PowerShell, còn được gọi là cmdlets, là một giao diện dòng lệnh tương tác (CLI) và công cụ tự động hóa được thiết kế bởi Microsoft để giúp thiết kế cấu hình hệ thống và tự động hóa các tác vụ quản trị.

Nó cho phép người dùng truy cập vào Command Prompt, PowerShell Commands, .NET Framework API, Windows Management Instrumentation và Windows Component Object Model. So với Command Prompt, PowerShell mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn và có độ khó học cao hơn.

Nếu bạn muốn có danh sách đầy đủ các lệnh PowerShell, bạn có thể tham khảo trang SS64 này. Trang web này cung cấp một bảng trợ giúp PowerShell được liệt kê theo chỉ mục A-Z. Nếu bạn muốn biết về các lệnh PowerShell cơ bản đầy đủ, bạn có thể tham khảo blog phát triển của Microsoft.

10 lệnh PowerShell tốt nhất

1. Lệnh Get-Help

Get-Help giúp bạn nếu bạn không biết cách sử dụng các lệnh PowerShell. Nó có thể tìm thông tin cần thiết cho lệnh, khái niệm và chức năng, xác định bí danh, scripts và nhiều hơn nữa. Ví dụ, nếu bạn muốn biết cách sử dụng lệnh PowerShell Get-Process, bạn có thể thực thi lệnh này: Get-Help Get-Process.

Get-Help

2. Lệnh Get-Process

Lệnh này có thể thực hiện những gì Task Manager làm. Nó có thể truy xuất và hiển thị danh sách tất cả các quy trình hệ thống hoạt động với các định danh (IDs) của chúng và sau đó dừng hoặc khởi động lại chúng. Nếu bạn muốn dừng một quy trình, thực thi các lệnh PowerShell sau đây:

Xem thêm:  Top 5 Công cụ xây dựng website miễn phí tốt nhất - Tạo trang web dễ dàng

  • Get-Process (nó sẽ hiển thị tất cả các quy trình hệ thống đang chạy và bạn cần tìm ID liên quan đến quy trình bạn muốn dừng)
  • Get-Process -ID * | Stop-Process (thay thế * bằng ID của quy trình bạn muốn dừng)

Get-Process

Lưu ý:

Nếu bạn muốn khởi động một quy trình, bạn có thể sử dụng lệnh Start-Process. Cú pháp lệnh là Start-Process + tên quy trình.

3. Lệnh Get-Command

Lệnh này cho phép bạn xem tất cả các lệnh PowerShell được cài đặt trên máy tính của bạn. Nó cũng cho phép bạn tìm kiếm các tính năng với tên cụ thể và CommandType. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm các cmdlets (CommandTypes) bắt đầu bằng chữ A (Name), bạn có thể sử dụng lệnh sau: Get-Command -Name A* -CommandType cmdlet.

Get-Command

4. Lệnh Get-Service

Lệnh này cho phép bạn xem trạng thái và danh sách dịch vụ trên máy tính của bạn. Mặc định, nó sẽ trả về tất cả các dịch vụ (dừng và đang chạy). Bạn cũng có thể sử dụng các tham số để chỉ định và tìm kiếm dịch vụ dựa trên trạng thái, tên và dịch vụ phụ thuộc.

Ví dụ, Get-Service -Name “Win*”. Lệnh này sẽ tìm tất cả các dịch vụ bắt đầu bằng tên Win.

Get-Service

5. Lệnh Get-ChildItem

Lệnh này có thể tìm kiếm qua các thư mục. Nếu bạn muốn xem tất cả các thư mục cấp trên trong thư mục C:\, lệnh là Get-ChildItem “C:\”. Nếu bạn muốn xem tất cả các thư mục con và tệp tin trong một thư mục cụ thể, bạn có thể sử dụng lệnh Get-ChildItem -Path “đường dẫn thư mục”.

Xem thêm:  Cách tải và cài đặt FFmpeg trên Windows/Mac/Linux

Get-ChildItem

6. Lệnh Copy-Item

Lệnh này cho phép bạn sao chép và dán tệp tin và thư mục cùng với nội dung của chúng vào một thư mục khác. Cú pháp lệnh như sau: Copy-Item + đường dẫn 1 -Destination + đường dẫn 2. Ví dụ, Copy-Item “E:\Folder1” -Destination “E:\Folder2” -Recurse. Điều này sẽ sao chép E:\Folder1 và nội dung của nó vào E:\Folder2.

Tham số -Recurse là bắt buộc. Nếu không có nó, PowerShell chỉ sao chép thư mục cấp trên (Folder1) và các tệp tin được chỉ định trong lệnh.

Lưu ý:

Nếu bạn muốn di chuyển một thư mục hoặc tệp tin, bạn có thể sử dụng lệnh Move-Item. Cú pháp lệnh tương tự như Copy-Item. Nếu bạn muốn xóa một tệp tin hoặc thư mục, bạn có thể sử dụng lệnh Remove-Item và cú pháp lệnh như sau: Remove-Item + đường dẫn tệp tin.

7. Lệnh Get-Content

Lệnh này cho phép bạn xem nội dung của một mục. Cú pháp lệnh như sau: Get-Content + đường dẫn tệp tin. Nếu bạn muốn xóa nội dung của một tệp tin cụ thể mà không xóa tệp tin chính nó, bạn có thể sử dụng lệnh Clear-Content. Cú pháp lệnh như sau: Clear-Content -Path + đường dẫn tệp tin.

8. Lệnh Set-ExecutionPolicy

Lệnh này cho phép bạn thay đổi cấp độ bảo mật cho việc thực thi script để bạn có thể tránh lỗi “execution script is disabled on this system”.

Nếu bạn cần thực thi một script chưa được ký, bạn cần thực thi lệnh sau trong một cửa sổ PowerShell được nâng cao: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned. Các giá trị Set-ExecutionPolicy hợp lệ khác bao gồm Restricted, AllSigned và Unrestricted.

Xem thêm:  Call of Duty Vanguard có hỗ trợ chơi màn hình chia đôi không và cách kích hoạt

9. Lệnh Export-CSV

Lệnh này có thể lấy tệp đầu ra cho lệnh cụ thể và chuyển đổi nó thành một tệp CSV. Bạn có thể sử dụng nó nếu bạn muốn xuất và hiển thị đầu ra PowerShell một cách có tổ chức hơn. Ví dụ, Get-Process | Export-CSV PSprocess.csv. Lệnh này sẽ tạo một tệp psporcess.csv với dữ liệu của tất cả các quy trình hoạt động.

10. Lệnh ConvertTo-HTML

Nếu bạn muốn tạo một báo cáo HTML, bạn có thể sử dụng lệnh này. Ví dụ, Get-Process | ConvertTo-HTML > PSprocess.html. Sau đó, bạn có thể truy cập tệp HTML đã xuất ở thư mục làm việc hiện tại (mặc định là C:\Users\username).

Tổng kết

MiniTool Partition Wizard có thể giúp bạn sao chép hệ thống, quản lý ổ đĩa tốt hơn và khôi phục dữ liệu. Nếu bạn có nhu cầu này, bạn có thể tải xuống từ trang web chính thức.

Leave a Comment